The Institute scientists won: the USSR State Prize in Science and Technology (V.V. Pylypenko 1990); the State Prize of Ukraine in Science and Technology (V.A. Lazaryan 1970; V.K. Doroshkevich 1985; N.D. Kovalenko 1987; V.V. Pylypenko, V.P. Bass, V.I. Tymoshenko, and V.A. Shuvalov 1997; V.S. Hudramovich 1997; O.V. Pylypenko 2005); the Prizes of the National Academy of Sciences of Ukraine: the Dinnik Prize (V.A. Lazaryan 1978); the Tymoshenko Prize (V.S. Hudramovich 2003); the Antonov Prize (Yu.A. Kvasha 2003); the Yangel Prize (V.S. Budnik 1982; V.V. Pylypenko 1983; V.A. Zadontsev, Yu.E. Grigorev, and I.K. Manko 1989; N.D. Kovalenko 1991; V.P. Bass, V.I. Tymoshenko, and V.A. Shuvalov 1994; A.P. Alpatov, V.S. Hudramovich, and E.S. Pereverzev 1997; G.I. Bogomaz, O.V. Pylypenko, N.I. Dovgotko 1998; and A.N. Zavoloka 2002; N.F. Svyrydenko, Yu.V. Knyshenko, and O.D. Nikolayev 2016) .

© 2001 - 2017 Institute of Technical Mechanics of the NASU and SSAU