Новини

2018 р.20.11.2018. ОГОЛОШЕННЯ

Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, 49005,
www.itm.dp.ua
тел./факс: (056) 372 06 40, тел. (056) 372 06 50,
E-mail: office.itm@nas.gov.ua
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

завідувача відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю – 113 Прикладна математика (код професій – 1237.2 Завідувач науково-дослідного відділу, код ЗКППТР 21988) – 1 вакансія;

провідного наукового співробітника по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю – 113 Прикладна математика (код професій – 2139.1 Галузь обчислень, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю – 113 Прикладна математика (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю – 132 Матеріалознавство (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 3 вакансії;

молодшого наукового співробітника по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (код професій – 2145.1 Інженерна механіка) – 2 вакансії;

молодшого наукового співробітника по відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (код професій – 2145.1 Інженерна механіка) – 1 вакансія;

молодшого наукового співробітника по відділу системного аналізу та проблем керування за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (код професій – 2433.1 Інформаційна аналітика) – 1 вакансія;

молодшого наукового співробітника по відділу функціональних елементів систем керування за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (код професій – 2145.1 Інженерна механіка) – 1 вакансія.Вимоги до вакантних посад:

      завідувач наукового відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукомет-ричних баз, та/або патентів;

      провідний науковий співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 7 років досвіду, за останні сім років не менше 7 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

      старший науковий співробітник – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше 5 років досвіду, за останні п’ять років не менше 5 публікацій та/або патентів;

      молодший науковий співробітник – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Перелік необхідних документів:
      1) письмова заява на ім’я директора інституту про участь у конкурсі;
      2) копія документа, що посвідчує особу;
      3) заповнена анкета наукового працівника встановленого зразка;
      4) автобіографія;
      5) копія трудової книжки (за наявності);
      6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
      7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
      8) письмова згода на обробку персональних даних.Строк прийняття заяв та документів: до 20 грудня 2018 року

Адреса прийняття документів: вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, відділ кадрів, кімната 40.

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: Маслова Тетяна Миколаївна, начальник відділу кадрів.

Повний текст оголошення ►►►►► СКАЧАТИ

Інститут технічної механіки

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

до аспірантури на 2018 рік

за спеціальністю:

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Прийом заяв - до 10 вересня 2018 року.

До заяви необхідно додати документи згідно з Правилами прийому до аспірантури ІТМ НАНУ і ДКАУ у 2018 році.

Звертатись за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15, кім. 43, тел. (056) 373-29-94, E-mail: office.itm@nas.gov.ua

21.06.2018 Оголошення

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем (№ 7)

за спеціальністю 05.02.09 "Динаміка та міцність машин"

- старшого наукового співробітника - 1 вак.

Термін конкурсу - місяць з дня оголошення.

Житлом інститут не забезпечує.

15.06.2018 Протокол засідання лічильної комісії, обраної загальними зборами Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України

22.01.2018 Про організацію виборів директора інституту

Інформація про результати діяльності ІТМ НАНУ і ДКАУ за 2017 р.


На плазмодинамічному стенді ІТМ НАНУ і ДКАУ, який має статус наукового об'єкту “національне надбання України”, експериментально обґрунтовано ефективність концепції використання штучної міні-магнітосфери для керування рухом космічних апаратів (КА) з власним магнітним полем у іоносфері Землі та в міжпланетному просторі. Штучна міні-магнітосфера дозволяє реалізувати режими гальмування або прискорення КА: збільшувати силу опору (або тяги) в 3 – 4 рази у порівнянні з ”ненамагніченим” КА (порожня штучна міні-магнітосфера).

Вдув плазми в каверну штучної міні-магнітосфери дозволяє збільшити силу опору (або тягу) КА ще в 2 – 3 рази у порівнянні з порожньою магнітосферою (наповнена міні-магнітосфера). В цілому використання штучної міні-магнітосфери дозволяє збільшити силу опору (або тягу) КА в 7 – 10 разів у порівнянні з “ненамагніченим” КА.

Слайд 1

Розроблено комплекс математичних моделей, що описують динамічні процеси запуску маршового ракетного двигуна для ракет-носіїв важкого і середнього класу. Комплекс включає математичні моделі робочих процесів в елементах двигунної установки при запуску, зокрема:
– нестаціонарної течії рідини в магістралях окислювача та пального;
– нестаціонарного теплообміну в системі живлення двигуна рідким киснем;
– динамічних процесів у насосах окислювача й пального із урахуванням кавітації у насосах;
– процесу вдуву газоподібного кисню в потік рідкого кисню за бустерним насосом окислювача;
– низькочастотних динамічних процесів в елементах газового тракту (газогенератор, газовод та камера згоряння);
– динамічних процесів у основному і бустерних турбонасосних агрегатах та у регуляторі витрати.

Слайд 2

Показано, що кавітаційні явища в насосах окислювача та пального здійснюють істотний вплив на перехідні процеси запуска двигуна, особливо при мінімальних тисках і максимальних температурах компонентів палива на вході у двигун.

Слайд 3

Інформація про результати діяльності ІТМ НАНУ і ДКАУ за 2016 р.

Для підвищення ефективності застосування магнітогідродинамічних систем, наприклад, шляхом збільшення сили Лоренца, при керуванні космічними апаратами, які рухаються в іоносфері Землі та в міжпланетному просторі, розроблено методику і процедуру синтезу штучних плазмових утворень з підвищеною на 2 - 2,5 порядки концентрацією заряджених часток біля поверхні твердого тіла. Структура розподілу заряджених часток в штучному плазмовому утворенні подібна до структури струменів-вихлопів бортових електрореактивних двигунів космічного апарату. Показано, що магнітогідродинамічні системи з штучними плазмовими утвореннями можуть бути основою нових перспективних засобів керування рухом космічних апаратів.

16 грудня 2015 року з космодрому Шрікаріота (Індія) успішно запущено сінгапурський супутник TeLEOS 1, систему керування якого оснащено чотирма електрореактивними двигунами холівського типу, що розроблені, виготовлені та випробувані на вібростенді та плазмодинамічному стенді в Інституті технічної механіки НАН України і ДКА України. Створення нового електрореактивного двигуна є яскравим прикладом творчої співпраці науковців Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара і Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". (Слайд 1).

Слайд 1

Розроблено математичну модель, алгоритм і програму чисельного розра-хунку параметрів надзвукового струменя продуктів згоряння палива ракетного двигуна з урахуванням подачі води в тіло струменя. Виявлено основні законо-мірності впливу подачі води, змішування і спалювання продуктів згоряння в кисні повітря на структуру течії, термогазодинамічні і теплофізичні параметри струменя. Використання розробленого програмно-методичного забезпечення в ДП "КБ "Південне" для проведення проектних розрахунків дає можливість зменшити обсяги часу та фінансових витрат на експериментальні дослідження об'єктів ракетно-космічної техніки. (слайд 2).

Слайд 2

На основі аналізу конструкцій наземного комплексу, розробки основних положень з розрахунків навантажень і міцності, газодинамічних та температурних впливів при підготовці і проведенні пусків ракет космічного призначення створено першу редакцію норм міцності конструкцій стартового обладнання ракетно-космічних комплексів. Обґрунтовано класифікацію стартового устаткування ракетно-космічних комплексів при створенні норм міцності на основі системного аналізу з використанням ієрархічного методу. Проведено прогнозування навантажень, які виникають при експлуатації: підготовка до старту і пуск ракет-носіїв. Одержані результати використовуються для подальшого розвитку космічної галузі України. (Слайд 3).

Слайд 3

Інформація про результати діяльності ІТМ НАНУ і ДКАУ за 2015 р.

Розроблено методологічні основи одержання тонкодисперсних середовищ шляхом кавітаційно-імпульсної обробки різних матеріалів, побудовано матема-тичну модель, розраховано конструктивні параметри і виготовлено кавітаційно-імпульсну установку, випробування якої підтвердило високу її ефективність. У кавітаційно-імпульсну установку інтегровано три нові кавітаційно-імпульсні диспергатори одного типу, але різних конструктивних параметрів. Це дозволяє змінювати режими кавітаційно-імпульсної обробки твердої фази у потоці дво-фазового середовища шляхом зміни кількості одночасно працюючих дисперга-торів, їх черговості і вхідного тиску (слайд).

Слайд

Інформація про результати діяльності ІТМ НАНУ і ДКАУ за 2009-2014 рр.

За умов фізико-хімічного моделювання взаємодії космічного апарату (КА) з іоносферою Землі на плазмодинамічному стенді, що становить національне надбання, виявлено синергетичний ефект впливу потоків атомарного кисню та ультрафіолетового випромінювання сонячного спектру на прискорену деградацію полімерних матеріалів КА. Показано, що при експлуатації КА більш двох років на висотах вище 400 км темпи деградації геометричних, вагових і термо-оптичних характеристик полімерів збільшуються в декілька разів і, як наслідок, зменшується термін експлуатації КА. Отримано залежності, що дозволяють прогнозувати зміну властивостей полімерів на орбіті (слайд 1).

Слайд 1

За умов фізичного моделювання взаємодії «КА – плазма» та руху космічних апаратів в іоносфері Землі на висотах від 800 до 1000 км і у міжпланетному просторі визначено кулонівські та магнітні складові коефіцієнтів сили опору і підйомної сили «намагніченої» сфери в гіперзвуковому потоці розрідженої плазми. Показано, що обертання вектора власного магнітного поля тіла відносно вектора швидкості потоку плазми дозволяє реалізувати режим динамічної взаємодії в системі «КА – плазма» з ненульовою аеродинамічною якістю, а також режими ефективного гальмування та прискорення КА за умов руху під «магнітним парусом» в іоносферній плазмі і в плазмі сонячного вітру (слайд 2).

Слайд 2

Інститут є лідером в Україні та за кордоном з теоретичних досліджень по вирішенню проблеми забезпечення поздовжньої стійкості багатоступеневих рідинних ракет-носіїв. В 2009-2014 рр. виконано теоретичний аналіз динамічних властивостей рідинної ракетної двигунної установки першого ступеня і конструкції корпуса ракети-носія «Антарес», що розроблялась на замовлення Orbital Sciences Corporation (США), проведено теоретичні дослідження поздовжньої стійкості нової рідинної ракети-носія космічного призначення на активній частині іі польоту, виконано теоретичний прогноз поздовжньої стійкості нової багатоступеневої рідинної ракети-носія космічного призначення «KSLV-II». Розроблено низку рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення поздовжньої стійкості цих ракет-носіїв.

Слайд 3

Розроблено конструкцію і виготовлено низку підвісок крісел водіїв транспортних засобів різного призначення. Проведено експериментальні дослідження вказаних підвісок і отримані результати, які свідчать про те, що запропоновані нові конструкції пневматичних підвісок по своїм динамічним властивостям перевищують кращі, вельми складні, пневматичні підвіски відомих світових фірм Sears Seats (США) і Grammer (Німеччина), як з пасивною, так і з полуактивною і активною системою віброзахисту. Експериментальні зразки крісел з встановленою в них віброзахисною системою впроваджено в ДП «ВО «ПМЗ» (слайди 3, 4).

Слайд 4

В ІТМ НАНУ і ДКАУ розроблено науково-методичне забезпечення, що не має аналогів в Україні, для комплексного розв’язання задач аеродинамічного проектування компресорних решіток. Розроблено науково-методичне та програмне забезпечення для розрахунку параметрів просторових турбулентних трансзвукових потоків повітря у компресорних ступенях авіаційних газотурбінних двигунів та програмно-методичне забезпечення для аеродинамічної оптимізації лопаткових вінців. Вказані розробки використовуються одним з провідних у світі підприємств-розробників авіаційних двигунів ДП «Івченко-Прогрес» при проектуванні лопаткових вінців компресорів газотурбінних двигунів. Зокрема, було спроектовано решітку напрямного апарату останнього ступеня осьового компресора наземної газоперекачувальної установки (слайд 5).

Слайд 5

З метою оновлення парку залізничних вантажних вагонів на залізницях України продовжено впровадження запропонованої ІТМ НАНУ і ДКАУ комплексної модернізації типових візків вантажних вагонів, що дозволяє поліпшити показники їх динамічних якостей, безпеку руху, зменшити знос коліс і рейок. При цьому вартість вагону збільшується всього на 2-3%, а ресурс деталей, що найбільш зношуються, зростає у декілька разів, окремих вузлів - більш ніж у 10 разів. В даний час на залізницях України вже експлуатується більше 23000 піввагонів з модернізованими візками (близько 33% парку піввагонів). За українською технологію модернізовано також візки вантажних вагонів на залізницях Білорусії (1000 візків), Казахстану (500 візків) і Росії (200 візків) (слайд 6).

Слайд 6

В межах науково-технічної програми ЄС «7 Рамкова програма» інститут виконує проект LEOSWEEP, в якому беруть участь: Інженерно-будівельна компанія (SENER Ingenieria y Sistemas, Іспанія), Мадридський політехнічний університет (Іспанія), TransMIT Gesellschaft fuer Technologietransfer mbH (Німеччина), Німецький центр авіації і космонавтики (Німеччина), Саутгемптонський університет (Велика Британія), Національний центр наукових досліджень (Франція), Приватна португальська аерокосмічна промислова компанія «DEIMOS ENGENHARIA S.A.» (Португалія). Проект LEOSWEEP спрямований на створення умов, що забезпечують у найближчому майбутньому проведення робіт з видалення великомасштабного сміття за допомогою технології, що використовує іонний промінь для створення сил гальмування і наступного відведення фрагмента космічного сміття з орбіти (слайд 7).

Слайд 7

© 2001 - 2017 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ