Монографії

Інформаційні системи. Прокопчук Ю. А. Принцип предельных обобщений: методология, задачи, приложения. - Днепропетровск: ИТМ НАНУ и НКАУ, 2012. - 384 с. - (Обл..-вид. арк. 19.8). - Тираж 300 примірн. - ISBN 978-966-02-6398-7. Інформаційні системи. Прокопчук Ю. А. Принцип предельных обобщений: методология, задачи, приложения. - Днепропетровск: ИТМ НАНУ и НКАУ, 2012. - 384 с. - (Обл..-вид. арк. 19.8). - Тираж 300 примірн. - ISBN 978-966-02-6398-7.

У монографії описані підходи до формалізації системних уявлень про когнітивні та метакогнітивні процеси на рівні математичних моделей, комп'ютерних архітектур і програм. В основу запропонованих моделей покладено Принцип граничних узагальнень. За рахунок граничної узагальненості моделі виявляються придатними для опису безлічі інших ситуацій, образів, а також трансляції рішень в інші предметні області. Найчастіше в якості узагальнених моделей виступають параметри порядку розвитку складних ситуацій. Приводяться алгоритми побудови таких моделей.

У монографії також знайшли відображення теоретичні і практичні результати багаторічної роботи автора в області створення спеціалізованих інформаційних систем, орієнтованих на роботу з інформацією та знаннями в різних предметних областях: медицині, освіті, техніці, наукових дослідженнях.

Для фахівців та науковців в області когнітивних технологій, інтелектуальних систем, а також студентів комп'ютерних спеціальностей.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ