Інформатика. Механіка. Mathematical and computer modeling of engineering systems: Collective monograph / In edition by V. S. Hudramovich. Riga. Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 164 p. (10,25 обл.-вид. арк.). – 150 прим. – ISBN 978-9934-26-019-3. Розділ 4. Інформатика. Механіка. Hart E. L. Application of the projection-iterative version of the local variations method to stability problems for spherical shells under localized loads / E. L. Hart, V. S. Hudramovich // Mathematical and computer modeling of engineering systems: Collective monograph / In edition by Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine V. S. Hudramovich / Riga. Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – P. 50 – 60.

Колективну монографію під редакцією члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича присвячено проблемам математичного та комп’ютерного моделювання інженерних систем. Монографія включає розділи про використання генетичного алгоритму, машинне навчання, аналіз кінцевих елементів, аналіз викривлення, метод локальних варіацій, шаблони проектування програмного забезпечення, контактну механіку композитів, нелінійні коливання. В розділах описуються нові підходи до комп’ютерного та математичного моделювання в проблемних областях.

Запропоновано проєкційно-ітераційну модифікацію методу локальних варіацій для розв’язування варіаційної задачі з квадратичним функціоналом. Сформульовано теорему збіжності. Розглянуто застосування запропонованої модифікації задачі локальної стійкості сферичних оболонок при суттєво неоднорідному напруженому стані, що викликаний дією локального краєвого навантаження. Такі задачі є важливими для конструювання ракетної техніки, антенної технології тощо.

Розроблена проєкційно-ітераційна модифікація методу локальних варіацій є ефективною та дає суттєве (більш ніж у 4 рази) зниження часу комп’ютерного розрахунку. Розрахункові результати підтверджуються експериментальними даними.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html