Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

  1. Стратегія розвитку:

2. Освітньо-наукова програма:

3. Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

4. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії

5. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в ІТМ НАНУ і ДКАУ

6. Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності науково-педагогічних співробітників та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІТМ НАНУ і ДКАУ

7. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ІТМ НАНУ і ДКАУ

8. Положення про систему запобігання плагіату в академічних тестах працівників та здобувачів вищої освіти в ІТМ НАНУ і ДКАУ

9. Навчальні плани ОНП:

10. Рецензії на ОНП:

11. Протоколи наукових семінарів

12. Звіт самооцінювання

13. Інформація про правила прийому на ОНП та вимоги до вступників

14. Розклад екзаменаційної сесії аспірантів:

15. Силабуси навчальних дисциплін:

16. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів:

17. Положення з підсумкової атестації аспірантів

18. Інформація про форми контрольних заходів, атестацій та критерії оцінювання:

19. Результати опитувань аспірантів:

20. Матеріально-технічне забезпечення

21. Академічна доброчесність:

22. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП

23. Академічна мобільність

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ АСПІРАНТУРИ:+38-056-373-29-94
внутрішній: 5-14
E-MAIL:office.itm@nas.gov.ua,
itm_onti@ukr.net
WEB:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html