Відділ науково-технічної інформації і організації наукових досліджень (ВНТІ і ОНД)

Заввідділом – Кудрицька Г. Г.

Кудрицька Ганна Гнатівна

Відділ науково-технічної інформації і організації наукових досліджень (ВНТІ і ОНД) є самостійним структурним підрозділом ІТМ НАНУ і ДКАУ і підпорядковується безпосередньо директору інституту.

Основними напрямками діяльності відділу є здійснення науково-організаційної і організаційно-методичної роботи з відкриття нових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), їх проведення та приймання завершених НДДКР, охорони прав інтелектуальної власності, редакційно-видавничої діяльності, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечення перекладів з іноземних мов.

За основною діяльністю роботу відділу координує заступник директора існтитуту з наукової роботи, організовує – вчений секретар інституту.

Основними завданнями відділу є проведення науково-організаційної роботи, спрямованої на методичне, інформаційне забезпечення і координацію наукової, науково-технічної діяльності з метою одержання високого рівня результатів науково-дослідних робіт, їх патентно- і конкурентоздатності відповідно до основних наукових напрямків діяльності інституту.

Також відділ здійснює проведення організаційно-методичної роботи з формування разом із планово-виробничим відділом щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт інституту з державної, програмно-цільової, відомчої, пошукової і договірної тематики, контроль їх виконання і підготовка поточної й оперативної звітності перед вищестоячими організаціями по всіх проведених наукових дослідженнях.

Відділ займається забезпеченням участі проектів науково-дослідних робіт інституту в конкурсах проектів науково-дослідних робіт по державних, міждержавних, галузевих і інших науково-технічних програмах.

ВНТІ і ОНД забезпечує інформаційне супроводження науково-дослідних робіт та поширює інформацію про наукові досягнення інституту.

Відділ організовує підготовку річного звіту про наукову, науково-технічну і науково-організаційну діяльність інституту.

ВНТІ і ОНД займається залученням науковців інституту до винахідницької роботи і направленням їх творчості на рішення науково-технічних задач, що ставляться перед інститутом. Також відповідає за організацію патентно-ліцензійної і винахідницької роботи в інституті.

Цей відділ приймає участь в організації редакційно-видавничої роботи в інституті, а також підготовки наукових кадрів вищої категорії через аспірантуру і докторантуру інституту.

ВНТІ і ОНД забезпечує переклади з іноземних мов науково-технічної інформації і переклад на іноземну мову наукової документації, що відноситься до науково-дослідної роботи інституту.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-373-29-94
E-MAIL:itm_onti@ukr.net

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази в рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html